Search

Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij Sonneveld Group B.V. als verkoper of opdrachtnemer optreedt. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de onderhavige leveringsvoorwaarden op alle leveringen van toepassing en prevaleren zij boven afwijkende inkoopvoorwaarden van afnemers. Sonneveld Group B.V. wordt hierna aangeduid als leverancier.

 

afnemers. Sonneveld Group B.V. wordt hierna aangeduid als leverancier.

 1. Van deze leveringsvoorwaarden kan slechts schriftelijk en ondertekend worden afgeweken.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer leverancier deze schriftelijk bevestigt aan wederpartij dan wel een begin van de uitvoering daarvan is gemaakt door leverancier.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is geschiedt de levering af fabriek, zoals gedefinieerd in de Inco terms.
 4. Elke levering wordt geacht te zijn de tenuitvoerlegging van een zelfstandige overeenkomst van koop en verkoop.
 5. De tussen leverancier en de wederpartij overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen. Indien er is afgesproken dat de wederpartij de gekochte zaken zal (laten) afhalen dient dit te geschieden op de daarvoor overeengekomen dag/tijd.
 6. De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de eisen die op het tijdstip van levering aan de goederen volgens normaal gebruik zullen moeten worden gesteld. Op verzoek van de wederpartij verschaft leverancier een zogenaamde datasheet waaraan bij de beoordeling omtrent kwaliteit kan worden gerefereerd. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fout en in het datasheet als gevolg van vertaal-, druk-en/of zetfouten. Wijzigingen in recepturen, die de functionaliteit van de producten niet nadelig beïnvloeden, kunnen door de leverancier worden toegepast zonder dat dit leidt tot enige schadevergoeding.
 7. De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering door leverancier te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dat niet het geval is, dan kan de wederpartij op non conformiteitgeen beroep doen, indien zij leverancier daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht werkdagen na het tijdstip van ontvangst van de goederen schriftelijk informeert onder vermelding van houdbaarheidsdatum en charge nummer.
 8. Klachten over houdbaarheid, alsmede over niet zichtbare gebreken van door leverancier geleverde goederen moeten door de wederpartij schriftelijk bij leverancier uiterlijk op de op de verpakking vermelde houdbaarheidstermijn worden ingediend en bij ontbreken van een houdbaarheidstermijn binnen drie werkdagen nadat het gebrek aan de wederpartij is gebleken of haar redelijkerwijs had kunnen blijken, in beide gevallen onder vermelding van de eventuele houdbaarheidsdatum en het charge nummer. Leverancier moet door de wederpartij in de gelegenheid worden gesteld zich onverwijld van de al dan niet gegrondheid van de klachten te kunnen overtuigen. Geen reclamatie over de houdbaarheidsdatum is mogelijk wanneer deze meer dan 30 dagen ligt na de levering van de goederen.
 9. Zonder nadrukkelijke toestemming van de leverancier zijn retourzendingen niet toegestaan. In geval van producten waar een klacht op rust dienen de aanwijzingen van de leverancier hoe te handelen nauwkeurig te worden opgevolgd. De leverancier heeft in geen geval de verplichting de geleverde goederen terug te nemen. In geval de leverancier toestemming geeft tot retourzending zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer. De eventuele vergoeding voor de retour gezonden producten wordt door de leverancier bepaald aan de hand van de status van het product.
 10. De garantie voor geleverde goederen is beperkt tot productiefouten in welk geval leverancier zich uitsluitend verplicht tot vervanging van de incorrecte goederen mits het defect tijdig aan leverancier is gemeld. De houdbaarheidsdatum wordt slechts door leverancier gegarandeerd indien de wederpartij voldoet aan de op de verpakking vermelde opslagcondities.
 11. De aansprakelijkheid van leverancier uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 10 omschreven garantieverplichting.
 12. Voor schade uit of in verband met leveranties door of vanwege leverancier aan of vanwege de wederpartij – een en ander in de ruimste zin – waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt – voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen het navolgende:
  1. alleen die gevolg schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de wederpartij onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, echter tot een maximum van € 250.000 voor zover deze wordt erkend en vergoed door de assuradeur van de leverancier.
  2a) schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking;
  2b) andere schade aan de geleverde goederen wordt vergoed tot de netto-factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen, verminderd met de op de factuur verleende kortingen, bonussen en staffelkortingen) – van die leverantie waarmee de schade verband houdt -met dien verstande dat van deze schade nimmer meer vergoed wordt dan de werkelijke door de wederpartij voor die levering betaalde vergoeding;
  3. de onder 2b genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen, die uit een leverantie, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
  4. Het is niet toegestaan eventuele claims jegens de leverancier te verrekenen met overige vorderingen.
 13. De wederpartij vrijwaart leverancier tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak die leverancier aan de wederpartij heeft geleverd.
 14. Facturen van leverancier dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op de door leverancier aan te geven wijze te worden voldaan. De betaling dient te geschieden in de op de factuur vermelde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. In geval van niet – tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of leverancier ter zake reeds heeft gefactureerd, ter stond opeisbaar.
 15. In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente voor zakelijke transacties(wettelijke handelsrente)verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur en voor de door leverancier te maken gerechtelijke-en buitengerechtelijke incassokosten welke laatste hier begroot worden op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250.
 16. De goederen blijven eigendom van leverancier tot deze geheel zijn betaald.
 17. Zolang het eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de goederen niet (stil) verpanden noch aan een derde enig recht op deze goederen verlenen noch deze goederen verkopen, noch deze vermengen, bewerken of verwerken.
 18. Indien de wederpartij weigert, of nalatig is de aan haar verkochte goederen in ontvangst te nemen dan wel tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, heeft leverancier het recht met een daartoe strekkende verklaring zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. Voor zover enige vordering van leverancier op de wederpartij ter zake van een eerdere of latere overeenkomst niet is voldaan, heeft leverancier het recht zijn verbintenis jegens de wederpartij op te schorten.
 19. Indien aan leverancier na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen welke goede grond geven te vrezen dat de wederpartij diens verplichtingen jegens leverancier niet zal nakomen, is leverancier bevoegd de levering van het verkochte op te schorten. Van een goede grond is in ieder geval sprake indien de wederpartij in verzuim is met het in ontvangst nemen van aan haar verkochte goederen, of niet betaling uit hoofde van andere overeenkomsten.
 20. Alle producten worden geacht te zijn verkocht op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende heffingen, belastingen, toeslagen, accijnzen en invoerrechten. Eventuele verhoging of verlaging daarvan, alsmede alle gevolgen van maatregelen van de Europese Unie of de nationale overheid of product- of bedrijfschappen die op de prijsbepaling in het algemeen van invloed zijn, tot stand gekomen na het afsluiten van de overeenkomst en voor de levering, komen ten laste of ten bate van de wederpartij.
 21. De goederen worden door leverancier aan de wederpartij geleverd in een zodanige verpakking als voor de goederen noodzakelijk is. Indien retouremballage wordt gebruikt, zal dat op de schriftelijke bevestiging en de factuur vermeld worden. In dat geval blijft de emballage eigendom van leverancier en dient de emballage binnen 60 dagen niet verontreinigd met andere stoffen dan de geleverde goederen aan leverancier te worden geretourneerd. Mocht de emballage niet of beschadigd worden geretourneerd, dan zal leverancier de wederpartij daarvoor factureren op basis van kostprijs, welke kostprijs pro forma op de factuur betreffende de levering zal zijn vermeld.
 22. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 23. Geschillen die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Dordrecht, Nederland.